Αρχική / Νέα / ΕΣΠΑ 2014-2020 / Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
Έναρξη υποβολής: 7/4/2016
 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των 8 τομέων προτεραιότητας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, Υγεία, Υλικά-Κατασκευές, Πολιτιστικές βιομηχανίες) προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι:
§ Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλείσει δύο ή περισσότερες χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας.
§ Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 31/12/2015 και δεν εντάσσονται στην ανωτέρω περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις :
- Πρέπει να διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
- Πρέπει να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τους ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιούνται.
 -Πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011[ΚΟΙΝΣΕΠ] )

                                                             
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%
στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια (1) επιπλέον E.M.E. μισθωτής εργασίας
(η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση).
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Κτιριακές υποδομές για τη:
1.1. Λειτουργία της επιχείρησης /
1.2 Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.
40%
2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός.
2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος & εξοικονόμηση ενέργειας.
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω Τ.Π.Ε.
2.4 Λοιπός εξοπλισμός (μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000€)
90%
3.
?ϋλες Δαπάνες
3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός & Τυποποίηση.
3.2 Προβολή – Προώθηση σε αγορές στόχους.
3.3 Δικαιώματα τεχνογνωσίας.
3.4 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη/ Καθοδήγηση.
100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
4.
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων
4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού.
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
40% και μέχρι 24.000€:
12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ

 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την 11η/2/2016.
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 07/4/2016 έως 20/5/2016
Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής.
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
 
Ποσοστά Ενίσχυσης
Περιφέρειες
(για το σύνολο των Περιφερειών
της Χώρας)
Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
Ιδιωτική Συμμετοχή
40%
60%
50%
(Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σημειώνεται ότι η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά
την τελική πιστοποίηση)
50%
(Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σημειώνεται ότι η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά
την τελική πιστοποίηση)
 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
 
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή
η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί
σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.
 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης,
εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστη δαπάνη 1ου έτους: Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης
στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση του 30% του
επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου. Για τα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης διενεργείται διοικητική επαλήθευση
Το αίτημα τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και παραδοτέα, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του χρόνου υλοποίησης
της επένδυσης. Για τα αιτήματα τελικής επαλήθευσης διενεργείται επιτόπια επαλήθευσης από αρμόδιο όργανο ελέγχου.
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
43.956.000
4.884.000
48.840.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
6.480.000
720.000
7.200.000
Αττική
15.120.000
1.680.000
16.800.000
Στερεά Ελλάδα
2.700.000
300.000
3.000.000
Νότιο Αιγαίο
1.944.000
216.000
2.160.000
ΣΥΝΟΛΟ
70.200.000
7.800.000
78.000.000

 
 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης επένδυσης της εταιρίας σας
στις ευεργετικές διατάξεις επιχορηγούμενων προγραμμάτων [Αν. Νόμος, νέο ΕΣΠΑ κτλ], όπως επίσης και για κάθε διευκρίνιση σε θέματα γενικότερης
τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησής σας.