Αρχική / Νέα / ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έναρξη υποβολής: 29/3/2016

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει στη ενίσχυση
 υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην τουριστική αγορά.
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι
§ Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλείσει δύο ή περισσότερες χρήσεις και απασχολούν κατά μέσο όρο
τουλάχιστον μισή
(0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας την τριετία 2012-2015.
§ Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 31/12/2015, δεν εντάσσονται στην ανωτέρω περίπτωση και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή
(0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας την διετία 2013-2015
Διευκρινίζεται ότι:
-          η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
-          η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον Κ.Α.Δ. επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση
-          -ο Κ.Α.Δ. επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του Κ.Α.Δ. της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι Κ.Α.Δ. 55.1, 55.2, 55.3
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Κ.Α.Δ. 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 150.000€
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
1 + 2 + 3> 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3.
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
4.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών
5.
Προβολή – Προώθηση
μέχρι 15.000€
6.
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
μέχρι 20.000€
7.
Μεταφορικά μέσα
μέχρι 15.000€
8.
Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
μέχρι 2.500 €
9.
Μελέτες / έρευνες αγοράς
5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη
10.
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)
40% και μέχρι 24.000€:
12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ
 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την 11η/2/2016.
 
Σημειώνεται ότι: Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου,
το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών 
στις Κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
H τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών καθώς και η προαναφερθείσα απαίτηση, δεν θα ελέγχονται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου
κόστους αυτής, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/3/2016 έως 17/5/2016.
Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη
και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
 
Ποσοστά Ενίσχυσης
Περιφέρειες
(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική)
Ιδιωτική Συμμετοχή
40%
60%
50%
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση)
50%
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση)
 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους
πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί
είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
 
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας
χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.
 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης,
εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης,
θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν
αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Για τα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης διενεργείται διοικητική επαλήθευση
Το αίτημα τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα, το αργότερο εντός
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης.
Για τα αιτήματα τελικής επαλήθευσης διενεργείται επιτόπια επαλήθευσης από αρμόδιο όργανο ελέγχου.
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
16.432.000
4.108.000
20.540.000
6.162.000
2.054.000
8.216.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
13.168.000
3.292.000
16.460.000
4.938.000
1.646.000
6.584.000
Αττική
5.600.000
1.400.000
7.000.000
2.100.000
700.000
2.800.000
Στερεά Ελλάδα