Αρχική / Νέα / ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 
 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (διακριτή επαγγελματική έδρα από την κατοικία)
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α’ Κατηγορία : ?νεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Β’ Κατηγορία : Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 
Α’ Κατηγορία Δικαιούχων 
Να διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους κάνοντας έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.
 
Β’ Κατηγορία Δικαιούχων 
Να διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι)
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
 
Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων υπό την μορφή μικρών και πολύ μικρών εταιρικών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια.
συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει την μορφή: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι προτίθενται να συμμετάσχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα
Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.
Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα.  Στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.
Οι προτάσεις επιχειρηματικών σχεδίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 8/3/2016 έως 15/4/2016.
Τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), εως 60% του συνολικού προϋπολογισμού (οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφ΄οσον ο μισθωτής είναι συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον δικαιούχο)
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.), εως 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, εως 10% του συνολικού προϋπολογισμού.
Προμήθεια αναλωσίμων, εως 15% του συνολικού προϋπολογισμού.
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, εως 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
Μισθολογικό κόστος νέων υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων ΟΑΕΔ, μέχρι 12.000€ (δεν είναι επιλέξιμο εφ΄οσον ο υπάλληλος είναι είναι συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον δικαιούχο)
Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (μέχρι 5000 ευρώ)
 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον :
πραγματοποιούνται μετά την 8/3/2016 και εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου
συνάδουν με την δραστηριότητα της επιχείρησης
εξοφλούνται με τον προβλεπόμενο τρόπο και τεκμηριώνονται με τα απαραίτητα και παραστατικά, όπως προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία
λογιστικοποιούνται κατάλληλα
Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού και αποσβέσεων θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και οι αποσβέσεις να διενεργούνται με βάση την εθνική φορολογική νομοθεσία (Κ.Φ.Ε.).
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Α’ Κατηγορία Δικαιούχων 
·         Πληρότητα υποβαλλόμενης αίτησης
·         Ιδιότητα ανέργου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
·         Ύπαρξη τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εξωτερικού)
·         Συνάφεια ΚΑΔ με τίτλους σπουδών (εξετάζεται από τον αξιολογητή)
·         Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της υπό σύσταση επιχείρησης
·         Εισοδηματικό κριτήριο
·         Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του δικαιούχου από 1/1/2012 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Β’ Κατηγορία Δικαιούχων 
·         Πληρότητα υποβαλλόμενης αίτησης
·         Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.
·         Μη ύπαρξη σχέσης μισθωτής εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
·         Μη λήψη συντάξεως γήρατος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
·         Ύπαρξη τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εξωτερικού)
·         Συνάφεια ΚΑΔ με τίτλους σπουδών (εξετάζεται από τον αξιολογητή)
·         Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της επιχείρησης
·         Εισοδηματικό κριτήριο
·         Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του δικαιούχου από 1/1/2012 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 
Συνεργατικά σχήματα
Επιπρόσθετο κριτήριο επιλεξιμότητας : Μη ύπαρξη συζυγικής ή συγγενικής σχέσης 1ου και 2ου βαθμού μεταξύ των εταίρων, κατά την υποβολή της πρόταση.