Αρχική / Νέα / ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα: «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Έναρξη υποβολής: 17/3/2016
 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και έχει ως σκοπό την στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 
Για το λόγο αυτό η δράση στοχεύει:
Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.
Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.
 
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα  πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στους παρακάτω οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:
 
o Αγροδιατροφή
o Περιβάλλον 
o Ενέργεια                
o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
o Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
o Υγεία - Φάρμακα
o Εφοδιαστική Αλυσίδα o Υλικά / Κατασκευές 
 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, στην  Πρόσκληση του Προγράμματος. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατηγοριοποιούνται σε:
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών. Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε.,  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  καθώς  και  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η  Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 15.000€ και ανώτατο 60.000€ για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος ? εξάμηνο του 2016: 60% και 2ος κύκλος Β΄ εξάμηνο του 2016: 40%). Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72 εκατ. € 

Πρώτος κύκλος (τρέχων) Α’ Εξάμηνο 2016: 60% του Π/Υ = 72.000.000€
 

 

Πρώτος κύκλος (τρέχων) Α’ Εξάμηνο 2016: 60% του Π/Υ = 72.000.000€

Περιφέρειες

Κατανομή Π/Υ στις περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

43.440.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

12.780.000 €

Αττική

11.040.000 €

Στερεά Ελλάδα

2.760.000 €

Νότιο Αιγαίο

1.980.000 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, για τη διετή περίοδο ενίσχυσης, ενδεικτικά είναι:

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό - ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

1

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)

8%

3

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

15%

4

Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

30%

5

Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

40%

6

Προμήθεια αναλωσίμων

15%

7

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

30%

8

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)

24.000 €

9

Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

20%

 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του δικαιούχου για χρηματοδότηση.
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2016. Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την  αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι τρείς  (3) το πολύ και συγκεκριμένα:
  • Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί κατά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
  • Η δεύτερη αίτηση ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί κατά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
  • Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς την υποβολή αίτησης ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει έως τρία (3) αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού (ΦΟΑ). Εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (όπως παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή τόπου εγκατάστασης / υλοποίησης).